Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

100-108 ทักษะการศึกษา Print E-mail
(Read : 2693 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3

(Study Skills)

 

สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide
เอกสาร
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
ออนไลน์

1

 เปิดโลกการอ่าน : เปิดมุมมองที่สร้างสรรค์ (1)

 - ความสำคัญของการอ่าน
 - การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
 - การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน

 

 

 

 

 

2

 ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
- คุณค่าของความหลากหลาย
- ทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย
- การปรับตัวเข้าสู่ความแตกต่าง

 

 

 

 

 

3

 เปิดโลกการอ่าน : เปิดมุมมองที่สร้างสรรค์ (2)
 - การฝึกทักษะการอ่าน
 - การบันทึกสาระสำคัญจากการอ่าน
 - การเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน

 

 

 

 

4

 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 - ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติ  ไทย
 - การสร้างความรักชาติและความ  ปรองดอง เพื่อดำรงไว้

   ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 - พระราชกรณียกิจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

 

 

 

 

 

5

 วัยรุ่นพันล้านสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
 - การตั้งเป้าหมายชีวิต
 - การค้นหาความต้องการของตนเอง
 - การสร้างแรงบันดาลใจในตนเอง
 - เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน

 

 

 

 

 

 

6

 อนาคตศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 - การประเมินความเป็นไปได้ของอนาคต
 - ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2562
 - อาชีพแห่งอนาคต
 - ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

7

 

รักษ์โลก (สิ่งแวดล้อม)
 - สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
 - ผลกระทบต่อคนในสังคม
 - การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
   แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

8

 การวางแผนการศึกษาเพื่ออนาคต
 - ความสำคัญของการวางแผนการศึกษา
 - การจัดทำแผนการศึกษา (Degree Plan)

 

 

 

9

 โลกดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้
 - การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใหม่ทางการศึกษาโดยใช้ IT
 - การใช้ Learning Tools รูปแบบต่างๆ
 - การค้นหาข้อมูลจากสื่อดิจิทัล

 

 

 

10

 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
 - ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 - ความเสมอภาคและการยอมรับความเท่าเทียม
 - การเคารพสิทธิผู้อื่น
 - การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

11

  บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ
 - องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในอาชีพการงาน
 - บุคลิกภาพกับความประทับใจแรกพบ
 - การประเมินบุคลิกภาพ
 - แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

 

 

 

 

 

12

 คิดนอกกรอบ
 - พลังของความคิดสร้างสรรค์
 - แหล่งกำเนิดความคิดสร้างสรรค์
 - บทเรียนจากความคิดสร้างสรรค์ที่สำเร็จและล้มเหลว

 

 

 

13

 ออมก่อนรวยก่อน
 - ความรอบรู้เกี่ยวกับการเงิน
 - การเงินส่วนบุคคล
 - การออมรูปแบบต่างๆ
 - ความสำคัญของเครดิตและความรับผิดชอบทางการเงิน

 

 

 

 

 

14

 จิตวิทยากับปัญหาสุขภาพวัยรุ่น
 - ภาวะทางจิตใจและสังคมของวัยรุ่น
 - ความเครียด
 - ความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัย
 - การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย
 - พิษภัยของสารเสพติดต่างๆ
 - เพศศึกษา

 

 

 

 

15

 ทรัพย์สินทางวิชาการกับจริยธรรม
 - ความสำคัญของการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
 - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 - คดีตัวอย่างเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางวิชาการ