Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ Print E-mail
(Read : 13864 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education - Physical Education and Recreation)

สัปดาห์ที่
หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide
เอกสาร
แบบทดสอบ
1

การเลือกเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

 • แนะนำเค้าโครงรายวิชา 
 • ระเบียบการแต่งกาย เวลาเรียน
 • การใช้สถานที่ การวัดและการประเมินผล
 • หลักการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม กับการออกกำลังกาย


2 สุขภาพกับชีวิตประจำวัน
 • สุขภาพกับชีวิตประจำวัน
 • ประวัติของกีฬาและกฎและกติกาของกีฬา
 • การอบอุ่นร่างกาย

3 การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
 • การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที

4

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 • หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่


5

การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

 • การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
 • การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ห้อง FITNESS
 • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่(ต่อ)


6 การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 • การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 • ทักษะการใช้อุปกรณ์กีฬา

7

การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

 • การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
 • ทักษะกีฬาเพื่อการเล่นทีม

8 สอบกลางภาค 

9 โรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
 • โรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน


10

ปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อวัยรุ่น

 • ปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อวัยรุ่น
 • การจัดการแข่งขันกีฬา รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ11

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

 • การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน12

โภชนาการที่ทำลายสุขภาพ

 • โภชนาการที่ทำลายสุขภาพ
 • การจัดการแข่งขันกีฬา รอบแรก

13

นันทนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่  1

 • นันทนาการเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่  1
 • ศึกษาการแข่งขันกีฬาจาก DVD
 • การแข่งขันและการเล่นทีม

 

 

 

 


14

นันทนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่  2

 • นันทนาการเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่  2
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
15

นันทนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่  3

 • นันทนาการเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่  3
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
16 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
 • การจัดการแข่งขันกีฬา รอบที่สอง